Pristup informacijama

Službenica za informiranje

Kristina Pavković, mag.oec.
Voditeljica javne nabave i općih i kadrovskih poslova

Gažanski trg 11
tel. 047/ 611-037
e-mail: info@jvp-karlovac.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Karlovca na jedan od slijedećih načina:

  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanjem informacije pisanim putem na adresu: Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca, Gažanski trg 11, 47000 Karlovac ili na e-mail adresu: jvp-karlovac@inet.hr
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže informaciju,
  • dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:

OBRAZAC 1.: Zahtjev za pristup informacijama

OBRAZAC 2.: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

OBRAZAC 3.: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima za određivanje kriterija visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 25/13, 85/15, 69/22 i 141/22).