Zaštita osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Kristina Pavković, mag.oec.
Voditeljica javne nabave i općih i kadrovskih poslova
Gažanski trg 11
tel. 047/ 611-037
e-mail: jvp-karlovac@inet.hr

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)